Uitnodiging algemene ledenvergadering FC LEO

Het bestuur van FC LEO nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 26 november 2018. De vergadering zal worden gehouden in de kantine en vangt aan om 20.00 uur. De stukken liggen deze avond vanaf 19.00 uur klaar in de kantine.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen algemene ledenvergadering 13 november 2017

4. Financieel verslag en begroting

5. Verslag kascommissie (Jasper Tuma en Martin Rozema) en verkiezing nieuw kascommissielid

6. Jaarverslag secretaris en Jeugdbestuur

7. Pauze

8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Eddie Tammens

9. Rondvraag

10. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid voor het leggen van een kaartje, darten of biljarten